Спокоен и стабилен живот благодарение на потребителски кредити

Поради засилената спекула в областта на потребителските кредити, беше приет закон, който ясно регламентира правоотношенията между отделните участници в сделката.

Нормативният документ е хармонизиран с най-новите европейски практики в областта и има тясна връзка с редица директиви, приети от ЕС. Законът гарантира уеднаквяването на стандарта при кандидатстване за потребителски кредити, обезпечавайки равни условия за всички граждани.

Освен високата степен на сигурност, законът осигурява прозрачност на сделките, свързани с кредитите, и гарантира стабилността и спокойствието едновременно на финансиращите институции и на физическите лица. Според така изготвения и влязъл в сила нормативен документ всички задължителни компоненти на договорите за ипотечни кредити се разширяват.

По силата на този закон финансиращата институция е в пълното си право да прави подробна справка за кредитоспособността на потенциалния кредиполучател от различни бази данни, както и от Централния кредитен регистър на Българска Народна Банка.

Основната цел на закона е да гарантира сигурността на получателите на потребителски кредити, предвид засиленото търсене на този тип финансови услуги, но съществен момент тук е, че всички негови разпоредби важат с пълна сила и за всички видове кредити.

Важна за потребителите на ипотечни кредити е тази част от закона, която задължава съответната финансиращата институция да предоставя пълна, точна и напълно изчерпателна преддоговорна информация относно всички условия на предоставяната услуга.

Само когато е запознат с всички съществуващи възможности, изисквания и условия, той е в правото си да пристъпи към подписване на договор за предоставяне на някой от видовете потребителски кредити, предлагани от банката.

Банката от своя страна запазва правото си предварително да проучи финансовото състояние на кандидата и възможността му да покрива изискванията и да погасява отпуснатия му кредит.

Стриктни правила са приети и в областта на рекламата на различните ипотечни кредити – информацията трябва да е коректно поднесена, а техническото оформление на писмената реклама трябва да откроява с еднаква сила всички елементи на съдържащата се информация.