Потребителски кредити – едно отговорно и добро решение

Масовият бум на потребителски кредити доведе до объркване на потребителите на тези услуги. Непълната и некоректна информация, подвеждащите реклами и други станаха причина да се въведат нови правила, регламентиращи договорните отношения между кандидатстващите за ипотечни кредити физически лица и съответните финансиращи институции.

Така например, се предприеха корективни действия по отношение на създаването и разпространяването на рекламите за кредити. По силата, на които всички писмени реклами за потребителски кредити задължително трябва да бъдат технически оформени със съответните шрифтове така, че всички компоненти на съдържащата се в рекламата информация да се открояват еднакво добре.

Хубавата новина е, че в сферата на различните потребителски кредити се установиха трайни отношения на сигурност, информираност и прозрачност, които върнаха доверието и положителната нагласа на потребителите.

Това в значителна степен съживи родния пазар на потребителските кредити. В страната се предприеха редица промени в условията по различните потребителски кредити, което доведе и до промени в бизнес отношенията между клиенти и кредитори.

Това се осъществи на базата на добрите европейски практики и на редица основополагащи европейски изисквания по гласувани от ЕС директиви. Една от положителните промени в тази насока е въведеният по европейски образец стандартен формуляр за предоставяне на предварителна информация.

Всички финансиращи институции са задължени да предоставят подробна информация за видовете кредити посредством този формуляр и то преди да бъде сключен съответният договор.

Това ще позволи на гражданите да направят по-точна и пълна оценка на възможностите, които им се предоставят по отделните потребителски кредити, както и да преценят собствените си възможности и финансови условия.

Така например, банките се задължават да уведомяват потребителите на кредити своевременно и незабавно за всякакви промени, свързани с размера на лихвения процент и то преди те да са влезли в сила.

Този информационен формуляр ще съставлява важна неразделна част от предварителната преддоговорна информация, предоставяна на клиента, наред с примерния проектодоговор и други документи по различните потребителски кредити.