Кой поема задължението, ако титуляра на заема е починал

Какво става с кредита при евентуална смърт на кредитополучател

За съжаление, тези неща се случват, защото това е част от живота. Именно по тази причина банките обикновено имат механизми, с които да получат парите си обратно, дори и в случай на смърт на кредито получател.

Един от начините за това е банката да търси парите си от наследниците на кредитопо лучателя. Казано на прост език, наследниците получават и активите, и пасивите от починалия, тоест те получават не само неговата собственост, но и неговите материални задължения към банки и други институции.

Другият, който носи гаранция за изплащането на кредита в този случай, това е гаранта, който е положил подписа си на документа.

Тук е важно да се отбележи, че обикновено при смърт на заемо получател неговите наследници отговарят за неговите задължения според дела, който те имат като процент от наследството. Има обаче и едно голямо АКО.

Например ако задължението на починалия е в големи размери, много от наследниците или дори всички могат да се откажат от правата си върху наследството, за да могат да се освободят и от задълженията, които наследяват към банката кредитор.

При гаранта обаче, такава възможност обикновено няма и по тази причина банките най-често разчитат именно от него да получат дължимото.

Гарантът е положил подписа си, с който гарантира за изплащането на кредита в случай, че по някаква причина кредитополучателят не може да се справи със своите финансови задължения към институцията, а за съжаления настъпването на смърт е точно такова положение.

Има и някои особености. Ако към кредита има сключена застраховка, която да гарантира изплащането на кредита в случай на смърт на заемополучателя, то тогава положението може да е различно.

Макар че застраховката при взимане на кредит е добро решение, тя обаче не винаги може да се направи. Причината е, че ако човекът има здравословни проблеми, това може да бъде пречка и застраховка да бъде отказана.

Много е важно при случай на смърт на кредитополучател неговите наследници и гарант да проверят дали няма сключена застраховка, която да покрие задълженията на човека към банката, защото е много възможно такъв документ да съществува.